sadnapil

57 פוסטים

אודות הישיבה

בית מדרש לתורה ותפילה צפת זכינו, ומיקומה של הישיבה נמצא בחצר האר"י,הקדוש הוא 'חקל תפוחין קדישין'. מבנה הישיבה אומר כולו 'צפתיות' ומעניק הילת קדומים לבאים בשעריו. קבלת שבת במקום קדוש זה, אליו עלו כל שבת […]